Tiráž

Vydavatel:
SKS Welding Systems s.r.o.
Bezděčín 108
293 01 Mladá Boleslav
Czechia


Jednatel:
Dieter Klein
Rejstříkový soud
IČO: 28865596
DIČ: CZ28865596

Koncepce a redakce:
Markus Klein
SKS Welding Systems GmbH

Vyloučení odpovědnosti:

1. Obsah internetové nabídky
Autor neodpovídá za aktualitu, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky vůči autorovi, vztahující se na věcné nebo nehmotné škody způsobené používáním nebo nepoužíváním zveřejněných informací resp. používáním nesprávných nebo neúplných informací jsou zásadně vyloučeny, pokud se nejedná o prokazatelně úmyslné nebo hrubě nedbalé zavinění autorem. Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo na změnění, doplnění, vymazání nebo na dočasné či definitivní ukončení celé internetové nabídky nebo jednotlivých částí.

2. Odkazy
U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí internetové stránky ("hyperlinky") mimo oblast odpovědnosti autora by platilo povinné ručení autora výlučně jen v takových případech, ve kterých je autorovi obsah znám a bylo by pro něho v případě protiprávného obsahu technicky možné a ekonomický únosné zabránit jeho používání. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazů nebyl patrný na příslušných stránkách žádný protiprávní obsah. Autor však nemá vliv na aktuální a budoucí úpravu, obsah a autorství propojených internetových stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od obsahu všech propojených internetových stránek, které byly po vytvoření odkazů změněny. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy na internetové stránky v rámci vlastní internetové nabídky i na zápisy cizích osob do autorem vytvořených knih návštěv, diskuzních fór, seznamů odkazů, mailingových listů a do všech ostatních fór databází, na jejichž obsah je možný externí zápisový přístup. Za nezákonné, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody vzniklé z využívání nebo nevyužívání takto poskytnutých informací odpovídá výlučně provozovatel webových stránek, na které bylo odkazováno, nikoliv ten, kdo na příslušné zveřejnění prostřednictvím hyperlinků pouze odkazuje.

3. Autorské právo a ochranné známky
Autor se snaží dodržovat ve všech publikacích autorská práva k použitým grafikám, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům a proto co nejvíc používat vlastní, jím vytvořené grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty anebo grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, na které se nevztahuje žádná licence. Všechny ochranné známky uvedené v rámci internetové nabídky, které jsou případně chráněné třetími osobami, neomezeně podléhají podmínkám platného zákona o ochranných známkách a vlastnickému právu registrovaných vlastníků. Z pouhé zmínky nelze vyvozovat, že by známka nebyla chráněna právy třetích osob! Autorské právo ke zveřejněným, autorem vytvořeným objektům náleží výlučně autorovi stránek. Rozmnožování nebo používání takových grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích je bez výslovného souhlasu autora zakázáno.

4. Ochrana osobních údajů
Pokud je v rámci internetové nabídky možné zadání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jména, adresy), jsou tyto údaje poskytnuty uživatelem výslovně dobrovolně. Využití a zaplacení všech nabízených služeb je povoleno - pokud je to technicky možné a ekonomicky únosné - také bez uvedení osobních údajů resp. prostřednictvím zadání anonymizovaných údajů nebo pseudonymu. Využívání kontaktních údajů, zveřejněných v rámci tiráže nebo srovnatelných údajů, jako např. poštovních adres, telefonních či faxových čísel nebo e-mailových adres třetími osobami k zasílání nevyžádaných informací je zakázáno. Provozovatel stránek si výslovně vyhrazuje právo učinit právní kroky vůči odesílatelům takzvaného spamu v případě porušení tohoto zákazu.

Více informací o ochraně osobních údajů.

5. Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti
Toto vyloučení odpovědnosti se považuje za součást internetové nabídky, ze které bylo na tyto stránky odkázáno. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu nejsou zcela nebo částečně v souladu s platným právem nebo přestaly být v souladu s platným právem, nebude tím dotčen obsah a platnost zbývajících částí dokumentu.

Soudní rejstřík: Vedeného Městským soudem v Praze odíl C, vložka 149950