Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Přehledné informace o ochraně osobních údajů

Obecné informace

Smyslem těchto informací je podat Vám stručný přehled o tom, jaký vliv má Vaše návštěva našich webových stránek na Vaše osobní údaje. Osobními údaji označujeme přitom údaje, na základě kterých je možno zjistit Vaši totožnost. Podrobné informace o ochraně osobních údajů najdete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů pod tímto textem

Shromažďování osobních údajů prostřednictvím našich webových stránek

Kdo nese odpovědnost za shromažďování osobních údajů prostřednictvím našich webových stránek?
Osobní údaje shromažďované prostřednictvím těchto webových stránek zpracovává jejich provozovatel.

A.
Název a kontaktní údaje správce osobních údajů
Název odpovědné organizace
SKS Welding Systems s.r.o.

Jednatel
Dieter Klein

Adresa odpovědné organizace
SKS Welding Systems s.r.o.
Bezděčín 108
293 01 Mladá Boleslav
Česká republika

B.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Komisař pro ochranu údajů: Petra Brožová
privacy@cz.sks-welding.com

Správcem osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s dalšími subjekty rozhoduje o tom, za jakým účel a s pomocí jakých prostředků se budou osobní údaje zpracovávat (např. jméno, e-mailová adresa apod.)

Jakým způsobem osobní údaje shromažďujeme?
Osobní údaje získáváme jednak přímo od Vás. Jedná se o např. osobní údaje, které zadáváte do kontaktního formuláře. Přenos takto poskytovaných osobních údajů probíhá prostřednictvím příslušně zabezpečeného spojení.
Další osobní údaje jsou pak registrovány automaticky našimi IT systémy v průběhu Vaší návštěvy našich webových stránek. Zde se jedná především o technické údaje (např. údaje o internetovém prohlížeči a operačním systému či čas přístupu). Tyto údaje jsou podchycovány automaticky ihned po přístupu na naše webové stránky.

Za jakým účelem osobní údaje používáme?
Některé osobní údaje shromažďujeme za účelem zajištění bezvadného provozu našich webových stránek. Další osobní údaje pak mohou sloužit k rozboru Vašeho uživatelského chování.

Jaká práva jakožto subjekt osobních údajů máte?
Jakožto subjekt osobních údajů se můžete u správce kdykoliv bezplatně informovat o původu archivovaných osobních údajů, příjemci a účelu archivace. Kromě toho můžete požadovat jejich opravu, zablokování a výmaz. S příslušnými žádostmi a dotazy na téma ochrany osobních údajů se na nás můžete obracet kdykoliv, stačí napsat na adresu uvedenou v tiráži. Jakožto subjekt osobních údajů máte také právo podat případnou stížnost k příslušnému dozorovému orgánu.

Analytické nástroje a další nástroje třetích subjektů

Během Vaší návštěvy podrobujeme Váš pohyb po našich webových stránkách statistickým hodnocením. K tomu nám slouží zejména soubory cookie a další tzv. analytické programy. Analýza Vašeho pohybu po našich webových stránkách probíhá anonymně; z Vašeho pohybu nelze odvodit Vaši totožnost. Analýzu můžete explicitně odmítnout anebo znemožnit deaktivací určitých funkcí. Podrobné informace najdete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.
Analýzu můžete explicitně odmítnout. O konkrétním postupu informujeme v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Obecné a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatel těchto stránek bere ochranu osobních údajů velmi vážně. Respektujeme důvěrný charakter všech osobních údajů a dodržujeme platné legislativní předpisy.
Během Vaší návštěvy našich webových stránek podchycujeme různé osobní údaje. Osobními údaji přitom označujeme údaje, na základě kterých je možno zjistit Vaši totožnost. Z tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů se dozvíte, které osobní údaje konkrétně registrujeme a jak je využíváme. Najdete zde také vysvětlení, za jakým účelem se tak děje.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Zpracovávání osobních údajů je v mnoha případech možné jen s Vaším výslovným souhlasem. Jednou udělený souhlas můžete kdykoliv opět odvolat. Stačí nám emailem poslat příslušnou neformální zprávu. Právoplatnost předchozího zpracování osobních údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Právo na podání stížnosti k příslušnému dozorovému orgánu

Osoby dotčené porušením zákonných předpisů o ochraně osobních údajů mají právo na podání stížnosti k příslušnému dozorovému orgánu.

Právo na přenositelnost údajů

Osobní údaje, zpracovávané s Vaším souhlasem anebo automatizovaně v rámci plnění smlouvy, si můžete osobně nebo prostřednictvím zmocněné třetí osoby vyžádat v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Přímý přenos osobních údajů jinému správci je však podmíněn technickými možnostmi a přiměřeností nákladů.

Právo na informace, zablokování, výmaz

Jakožto subjekt osobních údajů můžete v souladu s platnými legislativními předpisy kdykoliv požádat nejen o informace týkající se původu archivovaných osobních údajů, příjemce a účelu archivace, ale i o jejich případnou opravu, zablokování a výmaz. S příslušnými žádostmi a dotazy na téma ochrany osobních údajů se na nás můžete obracet kdykoliv.

Odmítnutí reklamních e-mailů

Tímto odmítáme zasílání výslovně nevyžádané reklamy a informačních materiálů na naše kontaktní údaje povinně zveřejněné v tiráži. Provozovatel těchto webových stránek si výslovně vyhrazuje právo podniknout v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. formou spamových emailů, příslušné právní kroky.

3. Registrace osobních údajů našimi webovými stránkami

V rámci přístupu na naše webové stránky registrujeme a ukládáme IP adresu Vašeho počítače, na kterou Vám budeme posílat Vámi volaný obsah. Dalším důležitým důvodem zpracovávání tohoto údaje je prevence a sledování případného zneužívání. Náš oprávněný zájem na zpracovávání tohoto údaje spočívá ve snaze o zajištění řádného fungování našich webových stránek a právních úkonů realizovaných jejich prostřednictvím.

Postupování třetím subjektům

Vaše osobní údaje budou za účelem dalšího zpracování postupovány zpravidla příslušnému oddělení společnosti SKS Welding Systems GmbH, které s nimi bude dále pracovat na základě toho, o jaké služby jste projevili zájem.
Informace mohou být příp. zpracovávány také dalšími dceřinými společnostmi SKS Welding Systems GmbH a jejich dcerami, ovšem pouze, pokud je to pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nezbytně nutné anebo pokud se jedná o subjekty jednající jako poskytovatel služeb nebo zpracovatel přímo na pokyn výše uvedené společnosti.
Poskytovatelé služeb sídlící v Německu zpracovávají údaje z našeho pověření. Externí poskytovatele služeb nejen pečlivě vybíráme, ale i pravidelně kontrolujeme, s cílem zajistit Vaše soukromí.
Námi pověření poskytovatelé se vůči nám zavazují, že budou s Vašimi osobními údaji nakládat výhradně v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.
Pokud to bude v rámci šetření protiprávního využívání našich služeb nebo v rámci prosazení platného práva nezbytné, budou Vaše osobní údaje postoupeny bez Vašeho výslovného souhlasu příslušným orgánům činným v trestním řízení anebo případně poškozeným třetím subjektům.
Vaše osobní údaje mohou být na příslušnou žádost a na základě naší zákonné povinnosti postoupeny také veřejným institucím. Například orgánům činným v trestním řízení a finančním úřadům.

Plánované předávání osobních údajů do nečlenských států

K předávání osobních údajů do nečlenských států dochází jednak v personalizované podobě, a to výhradně za účelem dalšího zpracování v rámci společnosti SKS Welding Systems GmbH nebo jejích dceřiných společností, a jednak v nepersonalizované podobě, kdy jsou adresátem údajů poskytovatelé služeb, kteří takto získávají zkušenosti s uživateli.
Jinak jsou osobní údaje předávány výhradně a pouze v mezích předpokládaných zákonem.

Soubory cookie

Naše internetové stránky používají dílem tzv. soubory cookie. Soubory cookie nám umožňují nabídku nejen zefektivňovat, ale i přibližovat potřebám našich uživatelů. Soubory cookie jsou menší textové soubory, které se ukládají do paměti Vašeho počítače a se kterými pracuje Váš prohlížeč.
My používáme většinou ”relační cookie”. Tento typ souborů cookie se po Vaší návštěvě automaticky maže. Ostatní soubory cookie zůstávají v paměti Vašeho koncového zařízení, dokud je aktivně nesmažete. Díky těmto souborům cookie budeme Váš internetový prohlížeč při Vaší další návštěvě už znát.
Svůj internetový prohlížeč si můžete nastavit tak, aby Vás o existenci souborů cookie předem informoval, což Vám umožní povolovat je podle potřeby případ od případu. K dispozici jsou také nastavení, kterými soubory cookie obecně nebo konkrétně zakážete, či kterými si aktivujete automatické mazání souborů cookie po zavření prohlížeče. Deaktivace souborů cookie však může vést k omezení funkčnosti webových stránek.
Proto standardně ukládáme soubory cookie potřebné pro zajištění elektronické komunikace a vybraných funkcí (např. nákupní koš). Oprávněný zájem provozovatele webových stránek na ukládání souborů cookie spočívá ve snaze o zajištění optimálního a technicky bezvadného fungování našich webových služeb. Ukládání případných dalších souborů cookie (např. za účelem rozboru Vašeho pohybu po našich stránkách) je předmětem samostatného odstavce tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Soubory přístupu na server

Poskytovatel internetových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace obsažené v tzv. souborech přístupu na server, které dostává od Vašeho internetového prohlížeče. Jedná se v podstatě o tyto informace:
•    typ a verze internetového prohlížeče
•    používaný operační systém
•    odkaz resp. URL předchozí stránky, která Vás odkázala na aktuální stránku
•    údaje počítače, ze kterého na naše stránky přistupujete
•    čas přístupu na server
•    IP adresa

Provozovatel tyto osobní údaje nepropojuje s žádnými dalšími údaji z jiných zdrojů.

Zabezpečení certifikátem SSL resp. TLS

Na těchto stránkách používáme z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany důvěrných informací jako např. objednávek nebo poptávek pro účely transferu od Vás k nám certifikát SSL resp. TLS. Zabezpečené spojení poznáte podle toho, že se adresa v internetovém prohlížeči změní z “http://” na “https://” a že se zobrazí příslušný bezpečnostní symbol.
Aktivací zabezpečovacího certifikátu SSL resp. TLS jsou zasílané údaje chráněny před přístupem třetích osob.

Kontaktní formulář

Využijete-li pro zaslání své poptávky náš kontaktní formulář, pak údaje, které přitom uvedete, včetně spojení na Vás, budou námi resp. společností SKS Welding Systems GmbH nebo jejími dceřinými firmami za účelem řádného vyřízení Vaší poptávky a dalších případných dotazů archivovány. Bez Vašeho souhlasu přitom nebudou nijak postupovány dále.
Zpracovávání údajů z kontaktního formuláře probíhá tudíž výhradně na základě Vámi uděleného souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí, když nám pošlete neformální e-mailovou zprávu. Právoplatnost předchozího zpracování osobních údajů zůstává odvoláním nedotčena.
Údaje z kontaktního formuláře zůstávají v našem systému, dokud nás nepožádáte o jejich výmaz, dokud svůj souhlas s jejich uložením neodvoláte anebo dokud uložení nesplní svůj účel (např. finální vyřízení Vaší poptávky). Povinnost plnit závazné zákonné předpisy – zejména dodržovat předepsané archivační lhůty – zůstává nedotčena.

Registrace na našich webových stránkách

Naše stránky obsahují také funkce, které jsou přístupné pouze registrovaným uživatelům. Údaje, které uživatel v rámci své registrace poskytuje, jsou využívány pouze v rámci příslušné nabídky nebo služby. Při registraci je nutno vyplnit všechna povinná pole. Jinak by registrace byla neplatná.
V rámci registrace udáváte také e-mailovou adresu, prostřednictvím které Vás budeme informovat o důležitých změnách týkajících se kupř. rozsahu naší nabídky nebo technicky podmíněných úprav.
Zpracovávání registračních údajů probíhá tudíž výhradně na základě Vámi uděleného souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí, když pošlete neformální e-mailovou zprávu. Právoplatnost předchozího zpracování osobních údajů zůstává odvoláním nedotčena.
Registrační údaje zůstávají v našem systému, dokud svoji registraci nezrušíte. Teprve poté následuje výmaz. Povinnost dodržovat předepsané archivační lhůty zůstává nedotčena.

Zpracovávání osobních údajů (zákazníků a smluv)

Osobní údaje (statického typu) shromažďujeme, zpracováváme a využíváme pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to za účelem zakládání, obsahového vymezování a provádění případných úprav v právních vztazích. Osobní údaje (dynamického typu) týkající se Vašeho pohybu po našich internetových stránkách shromažďujeme, zpracováváme a využíváme rovněž pouze v nezbytně nutném rozsahu za účelem zajištění řádného přístupu ke službám a příp. fakturace.
Osobní údaje zákazníků po splnění zakázky nebo ukončení obchodního vztahu mažeme. Povinnost dodržovat předepsané archivační lhůty zůstává nedotčena.

4. Analytické nástroje a reklama

Matomo (dříve Piwik)

Tyto webové stránky používají volně šiřitelnou webově analytickou službu Matomo. Matomo pracuje s tzv. soubory cookie. To jsou menší textové soubory, které se ukládají do paměti Vašeho počítače a na základě kterých je možno analyzovat Váš pohyb po webových stránkách. Informace, které soubory cookie o Vašem pohybu po našich webových stránkách vytvářejí, jsou za účelem analýzy ukládány na náš server. Uložení předchází anonymizace IP adresy.
Soubory cookie služby Matomo zůstávají na Vašem koncovém zařízení, dokud je aktivně nesmažete.
Oprávněný zájem provozovatele webových stránek na anonymizovanou analýzu uživatelského chování spočívá ve snaze o optimalizaci webové nabídky a reklamy.
Informace, které soubory cookie o Vašem pohybu po našich webových stránkách vytvářejí, nebudou nijak postupovány dále. Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením svého internetového prohlížeče; v takovém případě však nelze zaručit, že budete moci i nadále využívat všechny dostupné funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.
Pokud s ukládáním a využíváním svých osobních údajů nesouhlasíte, můžete obojí zde deaktivovat. Do Vašeho internetového prohlížeče se v tomto případě uloží cookie typu opt-out, které Mamoto znemožní ukládání uživatelských údajů. Pokud však budete soubory cookie vymazávat, vymažete automaticky také opt-out cookie pro Matomo. Toto cookie si tudíž budete muset při další návštěvě našich webových stránek aktivovat znovu.

Mapy Google

Tyto stránky využívají službu Mapy Google s API. Poskytovatelem této služby je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Pro používání funkcí služby Google Mapy je potřeba ukládat Vaši IP adresu. Tato informace se zpravidla posílá do USA a ukládá na tamější servery společnosti Google. Na přenos těchto údajů nemá poskytovatel těchto stránek žádný vliv.
Službu Google Mapy používáme jednak proto, že nám umožňuje zpracovat naši internetovou nabídku graficky atraktivněji, a jednak proto, aby bylo možno fyzická místa, na která na webových stránkách odkazujeme, rychle a snadno vyhledat.
Další informace o způsobu nakládání s uživatelskými údaji najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Informace o ochraně osobních dat